RIVNING

Ett annat tillfälle när en bra betonghåltagare är en absolut nödvändighet är i samband med att en byggnad eller del av en byggnad ska rivas. Vi har stor kompetens när det kommer till den typen av arbeten, oavsett om det är en kommersiell fastighet eller en privatbostad jobbet gäller. Vi kan ta på oss helhetsentreprenader när det gäller rivning och är inte begränsade till betongdelarna. 

en person som utför en rivning av en vägg med en borr

Planerad rivning

Att riva och borra i betong, sten eller tegel ligger inom vår expertis sedan lång tid tillbaka. Kontakta oss idag för hjälp med din rivning idag. 

När du river är det enklaste oftast att dela upp det som ska rivas i olika segment. Ofta finns det rör och andra installationer i betongen som du behöver ta hänsyn till. Det gör att det är viktigt att rivningen utförs varsamt och med hänsyn tagen till hur byggnaden ursprungligen är konstruerad. Förenklat kan man säga att det enklaste är att riva ett hus på samma sätt som det är byggt, där varje byggelement plockas bort för sig och de bärande konstruktionerna sparas till sist.

Ansvarsfull deponi

Rivning ställer också höga krav på avfallshantering. I ett rivningsprojekt är det mycket som ska transporteras bort både under och efter entreprenaden. Det gör att logistisk kompetens blir väldigt viktig. Alla transporter måste planeras in på ett sätt som gör att arbetsmiljön på arbetsplatsen blir säker. I rivnings- och logistikplaneringen behöver vi också ta hänsyn till vilken typ av material det är som rivs. På så sätt kan vi sortera avfallet på rätt sätt och också ta tillvara på och återbruka så mycket som möjligt. Det minskar mängden som hamnar på soptippens deponiavdelning.